Farnosť Oravská Polhora
Kaplnka Panny Márie

Kaplnka Panny Márie

Tu si môžete pozrieť zoznam rodín, ktoré patria k združeniu. V našej farnosti máme 5 skupiniek podomovej návštevy Panny Márie. Reorganizácia bola v júli 2018.

Kaplnka Panny Márie

Združenie Zázračnej medaily

Je verejným Združením veriacich katolíckej Cirkvi, ktoré bolo schválené Svätou Stolicou 8.7. 1909. Ak niekto chce duchovne patriť do tohto Združenia, je potrebné, aby nosil posvätenú Zázračnú medailu a odporúča sa modliť povzdych, ktorý je na medaile: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“ Tí veriaci, ktorí túžia patriť do Združenia ako aktívni členovia, sa zaväzujú: spĺňať ciele Združenia, prijať jeho Štatúty, duchovné a apoštolské usmernenie od kompetentnej cirkevnej autority a spolupracovať na aktivitách, ktoré sú Združeniu zverené. Predtým je však potrebné napísať písomnú žiadosť adresovanú predsedníctvu miestnej rady daného centra Združenia, aby záujemci mohli byť zapísaní do registra členov. Tento register sa nachádza v príslušných úradných centrách Združenia. Združenie je jedným z najlepších konkrétnych spôsobov ako pozitívne odpovedať na posolstvo Panny Márie, ktoré nám odovzdala prostredníctvom sestry Kataríny Labouré.

Pôvod Združenia
Združenie bolo založené pápežom Piom IX. 21. júna 1847 na podklade zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré, ktoré mala v roku 1830. Zo začiatku malo iba miestny charakter – bolo založené iba pre Paríž (Dom sv. Lazára). Pápež sv. Pius X. 8. júla 1909 založil Združenie Nepoškvrneného Počatia Posvätnej Medaily s univerzálnym charakterom pre celú Cirkev. Dal mu vlastné Štatúty a zveril jeho vedenie generálnemu predstavenému Misijnej Spoločnosti. Postupom času a zmenami, ktoré nastali v Cirkvi, bolo potrebné urobiť zmeny aj v Štatútoch, aby sa Združenie prispôsobilo novým podmienkam doby. Tieto zmeny boli schválené Svätou Stolicou 8.9. 1990. 11. decembra 1999 Sv. Otec schválil ďalšie zmeny v Štatútoch, ktoré boli zavedené Piom X. na žiadosť generálneho predstaveného Misijnej Spoločnosti – otca R. Maloney, pre Španielsko.

Cieľ Združenia

Podporiť úctu k Panne Márii, Božej Matke, bez hriechu počatej, ktorá je vzorom pre putujúcu Cirkev, uvedomujúc si, že tento kult privádza k oslave a chvále jej Syna, Spasiteľa, a to prostredníctvom Zázračnej medaily a apoštolátu, ktorý sa vykonáva prostredníctvom „Podomových návštev“.

Združenie si kladie za cieľ preukázať náležitú úctu Panne Márii pre vlastné posvätenie a ako prostriedok apoštolátu. K tomuto nás vyzýva aj samotná Medaila, ktorú nám ponúka Nebeská Matka ako vzor a pomoc, a to tak prostredníctvom symbolov, ktoré prezentuje, ako aj prostredníctvom milostí, ktorými je obdarená.

Snažiť sa o dôkladnú kresťanskú formáciu svojich členov, aby boli schopní šíriť učenie Cirkvi vo svojom rodinnom i sociálnom prostredí a plniť zverené poslanie napodobňujúc Máriu ako vzor kresťanského života.

Upevňovať v členoch ducha sv. Vincenta de Paul učiac sa od neho úcte k Panne Márii, láske a službe chudobným a núdznym.

Charakter Združenia – identita

CIRKEVNÝ: Združenie vždy pracuje v zhode s líniami pastorácie každej miestnej cirkvi a v spojení s diecéznym biskupom.

MARIÁNSKY: členovia Združenia uctievajú Pannu Máriu ako Matku, ako vzor pri dosahovaní konečného cieľa celého Božieho ľudu a ako zrkadlo, do ktorého sa má Cirkev pozerať.

VINCENTSKÝ: členovia Združenia, verní charizme sv. Vincenta de Paul, evanjelizátora chudobných, sa usilujú praktizovaním lásky činiť evanjelium vierohodným. Služba chudobným má byť uprednostnená v tom, čo robia a čím sú. Túto prednosť majú dokázať práve apoštolátom podomových návštev Panny Márie u najchudobnejších a v rodinách, ktoré sú vzdialené od spoločenstva.

Príslušnosť k Združeniu ich pobáda k uvažovaniu nad posolstvom Panny Márie, k záväzku žiť kresťanský život a k hlbšiemu mariánskemu apoštolátu.

PODOMOVÁ NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY
„Urob zo svojej domácnosti svätyňu Panny Márie, Božej Matky.“
Čo je to „podomová návšteva“?
Podomová návšteva je apoštolátom Združenia Zázračnej medaily, ktorého cieľom je šíriť úctu k Nepoškvrnenej, snažiť sa o posväcovanie a formáciu svojich členov a o evanjelizáciu ľudí vzdialených od Cirkvi. Do Združenia je možné patriť dvojakým spôsobom:

1. všeobecní členovia (por. Štatúty 4,1), ktorí majú jedinú povinnosť nosiť verne Zázračnú medailu a modliť sa povzdych, ktorý je na medaile: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

2. aktívni členovia (Št. 4,2), ktorí tvoria súčasť konkrétnej skupiny Združenia a zaväzujú sa ku konkrétnym duchovným a apoštolským aktivitám.

V čom spočíva „podomová návšteva“?
Vo vytvorení skupiny tridsiatich rodín. Ku každej rodine v jeden deň v mesiaci príde socha Panny Márie podľa vopred určenej dohody. Panna Mária tak prebýva celý deň v jednej domácnosti. Skupina si menuje svojho Zodpovedného, ktorý sa stará o poradie návštev a tiež o dobrý stav kaplnky.

Čo je cieľom týchto „návštev“?

  • Orientovať rodiny smerom k Bohu a urobiť z každej domácnosti malú svätyňu.
  • Podporovať modlitbu „v rodine“, aby sa stala realitou myšlienka, že „rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“
  • Oživiť kresťanský život tých, ktorí ju prijali do svojho domu.

Ako sa realizuje táto „návšteva“?
Keď rodina prijíma kaplnku so sochou Panny Márie, zodpovedný(á) za skupinu sa modlí pozdravnú modlitbu k Panne Márii. Potom nasleduje krátke slávenie: bohoslužba Slova alebo sa spoločne pomodlia ruženec. Kaplnka zostáva v domácnosti až do nasledujúceho dňa, kedy je prenesená do ďalšej vopred určenej rodiny. Počas dňa „pobytu“ Panny Márie v danej rodine sa odporúča venovať viac času osobnej alebo spoločnej modlitbe.

Dary pre Pannu Máriu
Pri každej návšteve Panny Márie by jej mala rodina niečo darovať . Medzi darmi by nemali chýbať:
Prísľub obetovať Bohu každý deň svoju prácu a zvlášť zodpovedné plnenie stavovských povinností. Vykonávať všetko skrze Máriu a s Máriou a Ona aby to potom prednášala Ježišovi Kristovi, jedinému prostredníkovi medzi Bohom a ľuďmi.

Záväzok:
a) Nosiť jej „medailu“, ktorou je Zázračná medaila.
b) Modliť sa denne trikrát Zdravas Mária a často opakovať povzdych na medail
c) Čítať každý deň nejaký text zo Sv. Písma.
d) Pristupovať často k sviatosti zmierenia a k Eucharistii.
e) Prispievať do časopisu Združenia a rozširovať ho.

Krátky obrad

  • Vystaviť kaplnku Panny Márie na najviditeľnejšom mieste v dome; je možné zažať pri nej svetlo ako symbol viery a úcty.
  • Už je tradíciou, že v tento deň sa celá rodina zhromaždí a spojí v modlitbe sv. ruženca, alebo sa spoločne niečo pomodlia pred Pannou Máriou.
  • Najkrajší dar, ktorý môžeme ponúknuť Nebeskej Matke je, že sa všetci zasvätíme jej Nepoškvrnenému Srdcu a budeme sa upevňovať v našom kresťanskom živote pristupovaním k sviatosti zmierenia a prijímaním Eucharistie.

MODLITBY

MODLITBA PRI PRIJATÍ SOCHY PANNY MÁRIE

Panna Mária, návštevníčka našich domácností, prijmi pozdrav od tejto rodiny, ktorá teraz, keď ťa víta vo svojom dome, sa chce modliť slovami, ktoré Duch Svätý vložil do úst sv. Alžbety, keď si ju ty sama navštívila: „Požehnaná si medzi ženami…ako je možné, že Matka môjho Pána prichádza ku mne?“ Vieme, drahá Matka, že je pre teba potešením žiť so svojimi deťmi. Vieme, že prichádzaš preto, lebo nás miluješ a chceš, aby sme cítili tvoj mocný príhovor u nášho Pána a Tvojho Syna.

V našej domácnosti nájdeš chudobu, biedu a hriech. Ale práve preto ťa chceme mať medzi sebou: aby nás Tvoja prítomnosť priviedla k Ježišovi, tvojmu Synovi; aby drahokamy na tvojich rukách naplnili prázdnotu našich rúk; aby Ježiš, plod tvojho života, zničil plody nášho egoizmu a odpustil nám naše previnenia.

Panna Mária, ty si víťazom nad všetkými bojmi, ty si Matkou malých i veľkých každodenných zázrakov! Prijmi prejav úcty a oddanosti od tejto rodiny, ktorá ťa prijíma do svojej domácnosti a daj, aby sme ťa počas tvojho pobytu u nás vnímali ako: svetlo, ktoré nás osvecuje a nezhasína; ako vôňu, ktorá nás priťahuje k Tebe a približuje nás ku Kristovi; ako silu, ktorá nás podopiera, aby sme žili dôstojne ako tvoje deti a ako bratia a sestry Ježiša Krista, ktorý stále žije, aby sa za nás prihováral u Nebeského Otca.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

MODLITBA ROZLÚČKY

Matka milosrdenstva, Matka zľutovania, Život náš i Sladkosť a Nádej naša! Prišla hodina rozlúčky s tebou, ale skôr ako odídeš z nášho príbytku, ti chceme vyjadriť našu vďaku za to, že si nás navštívila. Ďakujeme Ti, že sme mohli byť spolu s Tebou, a tak prežívať Tvoju blízkosť! Odprosujeme ťa za nedostatok úcty a pozornosti, ako aj za naše nedokonalosti a úbohosť. Skôr ako odídeš z nášho príbytku, udeľ nám svoje materinské požehnanie. Požehnaj naše deti, aby rástli ako Tvoj Syn vo veku, v múdrosti a v Božej milosti. Požehnaj aj ostatných členov rodiny, aby verne plnili poslanie byť svedkami Božieho kráľovstva medzi ľuďmi.

Zapáľ v nás svetlo neustáleho obrátenia a túžbu po úprimnej kresťanskej obnove. Pomôž nám očistiť sa od hriechu. Pomôž nám, aby sme boli soľou a hojivým olejom pre tento svet a svojím životom odrážali Ježiša Krista. Posilni nás, aby sme ako Ty dokázali čeliť ťažkostiam života a mohli vždy víťaziť v skúškach viery. Panna Mária, aj keď odchádzaš od nás, neopúšťaj nás. Aj keď ťa nebudeme už vidieť, daj, aby sme vždy cítili Tvoju prítomnosť. A keď opäť navštíviš náš príbytok, urob nás hodných opäť ťa prijať a vzdať ti úctu v našej domácnosti, aby si ju ty naplnila Kristom a aby nám On raz udelil miesto v Nebeskom Kráľovstve blízko Teba. Amen.

ZASVÄTENIE RODINY NEPOŠKVRNENEJ „ZÁZRAČNEJ MEDAILY“

Panna Mária, Matka Božia, chceme ti dnes zasvätiť náš dom i všetkých, ktorí v ňom bývajú. Nech sa aj náš dom podľa príkladu Nazaretského domu stane oázou pokoja a šťastia plnením Božej vôle, praktizovaním lásky a odovzdaním sa do Božej Prozreteľnosti.

Nauč nás milovať členov našej rodiny a mať úctu ku každému človeku, ako nás to učil Kristus.

Pomôž nám vždy žiť podľa kresťanských zásad a zostať tak vernými viere, ktorú sme prijali pri krste a ktorá je vierou Cirkvi. Najsvätejšia Panna, pretvor náš dom na malý chrám, aby sme žili zasvätení Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu na väčšiu Božiu slávu.
AMEN

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.