Farnosť Oravská Polhora
Kňazi z našej farnosti

Kňazi z našej farnosti

Pavol Rafael Fidrik, OMF

Narodil sa 16. septembra 1893 v Oravskej Polhore. Slávnostné sľuby v reholi františkánov zložil 11. septembra 1918. Za kňaza bol vysvätený 31. augusta 1919.


Jozef Emanuel Cubínek, OMF

Pochádzal z Oravskej Polhory, kde sa narodil 13. mája 1913. Po základnej škole v rodisku študoval na nižšom gymnáziu v Trstenej. Tam poznal účinkovanie františkánov. To rozhodlo o jeho povolaní, stať sa františkánom. Do rehole vstúpil 25.08.1929 v Trnave. Prijal rehoľné meno Emanuel. Po jednoročnom noviciáte ďalší rok pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Malackách a štúdium ukončil na štátnom gymnáziu v Skalici, kde maturoval v roku 1934. Tu sa začal venovať poézii v študentskom spolku Združenia Dr. Pavla Blahu. Básnické aj iné literárne prvotiny uverejňoval v dvojmesačníku Prvosienky (vychádzal od novembra 1932). Teológiu študoval v Bratislave, kde sa zapojil do študentského krúžku sv. Bonaventúru, ktorí sa stal základňou na vydávanie časopisu Františkánsky obzor. P. Emanuel sa stal jeho prvým redaktorom (1935). Prispieval doň básňami i prózou s eticko-sociálnou tematikou. Jeho básne, ktoré sporadicky vychádzali aj v iných periodikách, sú meditáciami nad radosťou a žiaľom, nad smútkom i súcitom. V Bratislave viedol aj kroniku kláštora. V štúdiu teológie pokračoval v Žiline a v Záhrebe, kde sa naučil chorvátsky a taliansky jazyk. Za kňaza bol vysvätený 29.06.1937. Odvtedy účinkoval v pastorácii. R. 1939 zložil skúšku pre katechétov, ktorá ho oprávňovala vyučovať náboženstvo na gymnáziách. V školskom roku 1939/1940 vyučoval na gymnáziu v Skalici ako profesor náboženstva, od nasledujúceho roku už bol riadnym profesorom náboženstva a talianskeho jazyka a literatúry. V týchto funkciách v Skalici účinkoval do konca školského roku 1946. V skalickom kláštore bol aj historiografom, čoho stopy vidno v kláštornej kronike, kde starostlivo zapisoval udalosti od roku 1933, s prestávkou až do júla 1946. V rokoch 1940-1942 dokonca viedol aj kroniku mesta Skalice. V Skalici rozvinul širokú činnosť predovšetkým v rámci spolku sv. Antona, v ktorom sa pestovala literatúra, najmä poézia a dramatické umenie. Nacvičil celý rad divadelných hier, prevažne s rozprávkovými námetmi. Potom účinkoval na poštátnenom františkánskom gymnáziu v Malackách ako profesor až do jari 1950; dosiahol, že všetci žiaci chodili na náboženstvo, ktoré už vtedy bolo nepovinným predmetom. Po likvidácii kláštorov v noci z 13. na 14.04.1950 bol spolu s ďalšími rehoľníkmi internovaný vo sv. Beňadiku.
Po svojom prepustení sa so svojimi predstavenými dohodol, že bude dočasne pôsobiť na fare. Od roku 1951 pôsobil ako správca farnosti v Skalici, potom od roku 1960 vo farnosti vo Svätom Jure pri Bratislave. Pracoval aj ako exercitátor duchovných cvičení v charitných domovoch v Piešťanoch a Dolnom Smokovci. Táto práca ho veľmi vyčerpávala, až sa jej r. 1953 zriekol a venoval sa len pastoračnej činnosti a prekladaniu. V osamotení písal meditácie a úvahy. Mal úspechy v pastorácii a po veľmi vydarenej birmovke dostal od istého funkcionára národného výboru výstrahu. Onedlho, v noci z 30. na 31.12.1965, bol zákerne zavraždený profesionálne cieleným výstrelom z pištole. Predpokladá sa, že hlavným dôvodom tejto vraždy bolo jeho zásadné odmietnutie spolupráce s vtedajšou Štátnou bezpečnosťou. Prípad je doteraz nevyšetrený. Pohreb bol 4. januára 1966 vo Svätom Jure. Na pohrebe sa zúčastnilo vyše 200 kňazov a zástupy veriacich zo Záhoria i z Bratislavy.Jeho požehnanú činnosť ohodnotila v nekrológu aj redakcia Duchovného pastiera: „Na Silvestra ráno — 1965 — našli na fare v Jure pri Bratislave zavraždeného miestneho správcu fary Emanuela Jozefa Cubínka. Tragická udalosť sa hlboko dotkla celého duchovenstva, ktoré nebohého poznalo ako horlivého exercitátora, a širokých radov veriacich, ktorí v ňom stratili dobrého dušpastiera, oddaného priateľa a úprimného človeka. Poslednú z nich o Božom milosrdenstve uverejňujeme už po autorovej smrti, spájajúc s ňou spomienku na milujúce kňazské srdce. ktoré dotĺklo vo veku 53 rokov a po 28 ročnom kňazskom účinkovaní.“BIBLIOGRAFIA: Len samostatne vydané preklady: Ignace M.: Kalvária a oltár (1935); Deželič, V.: Vybral si Sofiu (1941); Šenoa, A.: Zlatníkovo zlato (1942); Gatti, A.: Milka a Albert (1943); Deželič, V.: Prekliaty hrad I-II (1943); Papini, G.: Hotový človek (1943); Ändrič, L: Írsko (1943); Verga, G.: Don Gesualdo (1945); Manzoni, A.: Snúbenci (1947); Salvaneschi, N.: Katedrála bez Boha (1947); Majocchi, A.: Život chirurga (1948); Salvaneschi, N.: Pastier na výšinách (1949); Brocchi, V.: Osud v hrsti (1949); Liguori, A. M. de: Cesta spásy (1950); Stankovič, B.: Nečistá krv (1965); Hojdačka na vŕbe (1964, divadelná hra), Desnie, V.: Vlnenie jari a umierania (1968).


 PaedDr. Jozef Skurčák
Narodil sa 5. marca 1958 v Oravskej Polhore. Základnú školu navštevoval vo svojom rodisku, gymnázium v Námestove, CMBF-UK v Bratislave. Vysvätený bol v piaristickom kostole 13. júna 1982 a krátko nato mal primičnú svätú omšu v rodnej obci. Bol kaplánom v Spišskej Belej, v Ružomberku v roku 1984 a od roku 1987 účinkoval ako farár v Palúdzke. Teraz pôsobí ako farár v Likavke.

Mons. prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol PhD.

Narodil sa 4. januára 1960 v Oravskej Polhore. Základnú školu navštevoval v rodisku, gymnázium v Námestove. CMBF-UK v Bratislave. Vysvätený bol 17. júna 1984 v Piaristickom kostole v Nitre otcom biskupom ThDr. Jánom Pasztorom. Primičnú svätú omšu slúžil hneď po vysviacke v rodnej obci. Pôsobil ako kaplán v Liptovských Sliačoch. Od roku 1985 v Dolnom Kubíne – ZVS, od roku 1987 v Tvrdošíne, od roku 1989 v Dlhej nad Oravou a v Ružomberku a od roku 1990 spravoval farnosť v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1993 – 1996 absolvoval špecializačné biblické štúdia v Jeruzaleme. Od roku 1996 prednáša v kňazskom seminári na Spišskej Kapitule a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V rokoch 2001 – 2004 bol prorektorom KU v Ružomberku, od roku 1999 riadi Katolícke biblické dielo vo Svite, od roku 2005 je profesorom katolíckej teológie (Starý zákon a hebrejčina), od roku 2006 je subregionálnym koordinátorom Katolíckej biblickej federácie pre strednú a východnú Európu. 12. septembra 2011 bol menovaný za generálneho vikára Spišskej diecézy a 25.júna 2012 bol prijatý medzi Kaplánov Jeho Svätosti (Mons.). Teraz pôsobí ako farár v Zuberci.


 Eugen Ďubek

Narodil sa v Oravskej Polhore 11. novembra 1957. Tam navštevoval základnú školu, gymnázium v Námestove a CMBF – UK v Bratislave. Za kňaza bol vysvä tený v piaristickom kostole v Nitre otcom biskupom ThDr. Jánom Pasztorom 16. júna 1985. Primičnú svätú omšu slúžil v rodnej Polhore 23. júna 1985. Ako kaplán pôsobil v roku 1985 v Poprade, v roku 1985 v Dolnom Kubíne, v roku 1986 v Trstenej. V roku 1987 pôsobil v Spišskej Belej a od roku 1990  v Dlhej na Orave. V roku 2005 sa stal správcom farnosti Klin. Od 1.4.2012 do 30.6.2021 bol výpomocným duchovným v Námestove. Teraz je výpomocným kňazom v Oravskej Polhore.


doc. ThDr. Juraj Spuchľak, PhD.

Narodil sa 18. septembra 1962 ako najstarší z 8 detí. Základnú školu navštevoval v rodnej obci, gymnázium v Námestove a CMBF – UK v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 19. júla 1988 v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Starej Ľubovni a Spišskej Novej Vsi. Od roku 1991 bol farárom v Odoríne (1991-1993 excurrendo Rudňany). V roku 1996 sa stal študijným tajomníkom na RK CMBF UK TI v Spišskej Kapitule, na ktorom pôsobil aj ako odborný asistent. V roku 1999 získal doktorát z teológie a v roku 2004 docentúru. Od roku 2005 do roku 2019  bol generálnym riaditeľom Rádia Lumen. Teraz pôsobí ako dekan v Trstenej.


Mgr. Pavol Herud

Narodil sa 9. júla 1969 v Námestove. V rodnej obci navštevoval základnú školu, gymnázium v Námestove, CMBF-UK v Bratislave. Vysvätený bol za nitriansku diecézu dňa 12. júla 1992. Primičnú svätú omšu slávil 19. júla 1992 v Oravskej Polhore. Pôsobil ako kaplán v Bytči, Turzovke, Pruskom a neskôr ako administrátor v Pruskom, v Lúkach pod Makytou a Zborove nad Bystricou. V súčasnosti pôsobí ako farár v Novej Bystrici.


ThDr. PaedDr. ICLic. Jozef Šimurdiak PhD.

Narodil sa 24. apríla 1968 v Oravskej Polhore. Tam navštevoval aj základnú školu, gymnázium v Námestove, CMBF UK – TI v Spišskej Kapitule. Za kňaza bol vysvätený 17. júna 1995 a hneď nato slávil svoju primičnú, svätú omšu. Ako kaplán účinkoval v Levoči a v Spišskej Novej Vsi. Od r. 1997 bol administrátorom v Poprade – Matejovciach. Od 1. júla 2005 pôsobí ako farár v Spišských Vlachoch. 8.7.2014 bol menovaný za dekana Spišskopodhradského dekanátu. Je sudcom Cirkevného súdu Spišského biskupstva.


Mgr. Ján Rusnák

Narodil sa 20. mája 1971 v Námestove. Základnú školu navštevoval v Oravskej Polhore, gymnázium v Námestove, CMBF UK – TI v Spišskej Kapitule. Vysvätený za kňaza bol 21. júna 1997 v Tvrdošíne. Primičnú svätú omšu slúžil 22. júna 1997 v Oravskej Polhore. Ako kaplán pôsobil v Tvrdošíne a neskôr vo Svite. Ako správca farnosti spravoval farnosť Zázrivá. V roku 2011 bol inkardinovaný do Žilinskej diecézy a tam bol menovaný za farára farnosti Rajecká Lesná. Pútnické miesto Rajecká Lesná – Frivald, bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom Baziliky Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie. V novembri 1995 tu bol otvorený Slovenský Betlehem.


pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít SPUCHĽÁK, PhD.

Narodil sa 6. apríla 1969. Vysvätený za kňaza bol 18. júna 2000 v Spišskej Kapitule. Primičnú svätú omšu slávil 25. júna 2000 v Oravskej Polhore. Pôsobil ako kaplán v Dolnom Kubíne. Od roku 2003 pôsobí v SOŠ PZ SR Pezinku. Aktuálne je Policajný školský dekan v Akadémii Policajného zboru Bratislava.


Mgr. František Spuchľak

Narodil sa 30. decembra 1970. Vysvätený za kňaza bol 18. júna 2000 v Spišskej Kapitule. Primičnú svätú omšu slávil 25. júna 2000 v Oravskej Polhore. Pôsobil ako kaplán v Trstenej a Likavke. Od roku 2003 pôsobil ako správca farnosti vo Veľkej Frankovej. Od roku 2006 je mimo pastoračnej služby.


Fr. Mgr. Šimon Ján Tyrol OP

Narodil sa 27. mája 1969. Vysvätený za kňaza bol 16. júna 2001 v Košiciach. Pôsobil ako dominikán v Košiciach, Žiline. Aktuálne je priorom vo Zvolene.


Mgr. Michal Marlenga

Narodil sa 16. júna 1978. Vysvätený za kňaza bol 31. Augusta 2002 v Spišskej Kapitule. Pôsobil ako kaplán v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Odoríne, Ľubici, Trstenej. Od 12.7.2012 je farský administrátor v Bobrovci.


Fr. Mgr . Filip Pavol Ďubek OP

Narodil sa 17. júla 1971. Vysvätený za kňaza bol 10. júna 2006 v Košiciach. Pôsobil ako dominikán vo Zvolene. Momentálne pôsobí ako dominikán v Košiciach.


kpt. Mgr. Jozef Hurák

Narodil sa 9. júna 1982. Vysvätený za kňaza bol 17. júna 2006 v Spišskej Kapitule. Pôsobil ako kaplán v Ľubici a Odoríne. Bol farárom v rakúskej farnosti Kaumberg. Aktuálne pôsobí na Prezídiu Policajného zboru SR Bratislava.


Mgr. Peter Matis

matisNarodil sa 1. septembra 1990. Za kňaza bol vysvätený 13. júna 2015 v Spišskej Kapitule. Jeho prvým kaplánskym pôsobiskom bola farnosť Poprad. Aktuálne je osobným tajomníkom emeritného biskupa Mons. Andreja Imricha.


 Mgr. Tomáš Tarčák

tarcakNarodil sa 11. januára 1990. Kňazskú vysviacku prijal 13. júna 2015 v Spišskej Kapitule. Pôsobil ako kaplán vo farnosti Levoča. Bol kaplánom v Liptovskej Osade. Ako farský administrátor pôsobil v Liptovskej Osade. Aktuálne pôsobí ako kaplán v Bratislava -Dúbravka.