Oslava Božieho Tela 
Oslava Božieho Tela 

Oslava Božieho Tela 

V liturgickom kalendári nemožno opomenúť deň, kedy uctievame tajomstvo Kristovho Tela a Krvi. Počas tohto dňa veriaci ľud koná slávnostné procesie, kde sa oslavuje toto tajomstvo.

 I v našej farnosti sme túto slávnosť prežívali pri slávení Eucharistie a spoločných adoráciach. Keďže počasie nám nedovolilo ísť do ulíc našej farnosti, rozhodli sme sa pripraviť jednotlivé zastavenia v kostole, kde sme aspoň jednoduchou procesiou vzdali chválu Kristovi v Eucharistii.  V príhovoroch počas sv. omší kňazi upriamili našu pozornosť na veľkosť daru, ktorým je sám Ježiš – živý a reálne prítomny v chlebe a víne uprostred svojho ľudu.

Nech je v nás neustále túžba prijímať Ježiša v Eucharistii, aby  nám On ostal posilou na ceste do večnosti.