Legenda, ktorá chodí bosá
Legenda, ktorá chodí bosá

Legenda, ktorá chodí bosá

Mnohí z nás si ešte pamätajú veľkú postavu 20. storočia – Matku Terezu, ktorá celý svoj život obetovala službe človeku, ktorý bol na okraji spoločnosti. Svätorečená bola pápežom Františkom v roku 2016. Práve  Svätý Otec  František dal túto sväticu  za vzor a patrónku všetkým dobrovoľníkom.
Našej farnosti sa dostalo veľkej milosti, keď sme od Misionárok lásky dostali relikvie prvého stupňa sv. Matky Terezy. Tieto relikvie sme privítali 21. apríla 2023 pri sv. omši. Počas celého liturgického slávenia stála Matka Tereza pred naším duchovným zrakom ako vzor a príklad nasledovania. Zvlášť dnes nás povzbudzuje k tomu, aby sme chránili život človeka, lebo je posvätný. Práve Ona zastávala ešte nenarodený život, ako aj život ktorý bol často opustený, nepovšimnutý a odstrčený na okraji spoločnosti. Je nám príkladom služby, ktora je slobodná od politického zaradenia, náboženstva, jazyka a kultúry.
   A v neposlednom rade je nám príkladom modlitby, pretože ani počas svojej služby nezabudla na Boha, práve naopak, čas na rozhovor s Ním bol pre ňu základom a štartovacou čiarou pre službu.
Táto sympatická svätica robila malé skutky, ktoré boli naplnené veľkou láskou. Nech aj  to je veľkým povzbudením pre nás všetkých, aby sme si boli ešte viac bližší . Bližší cez milé slovo, pekný úsmev a ruky, ktoré chcú slúžiť.
Nech jej mocný príhovor pomáha nám všetkým k svätosti života.