Myšlienky k Pochodu za život – AKTUALIZOVANÉ: Banneri_P18-01

Myšlienka k Pochodu za život na Slávnosť Sedembolestnej panny Márie:

Sedembolestná Panna Mária stála pod krížom na Golgote ako „žena nádeje“. Na kríži videla svojho výsmešne korunovaného Syna Ježiša. Napriek všetkej beznádeji však verila, že stále platí Zvestovanie a teda Boží odkaz o Ježišovi: jeho kráľovstvu nebude, nebude konca! Posilnime sa Máriiným príkladom, vyprosujme si na jej orodovanie nádej: veď Ježiš je konečný a definitívny víťaz. On vedie náš zápas o život, o život aj tých najbezbrannejších.

 

 1. nedeľa cez rok:

Podmienkou účinnej angažovanosti za Božie veci je pokora všetkých aktivistov za konkrétnu realizáciu Božieho kráľovstva na zemi. Pokušiteľ nás zvádza myslieť si, že to len ľudská šikovnosť a mediálna zdatnosť sú základom a podmienkou úspechu a vysokej účasti pozvaných. Nie, my nechcime prvé miesta pri stole ani uznanie más. Veď všetko stojí a padá na našich modlitbách, obetiach i sebazapreniach smerovaných s pokorou k Bohu. Na hlučnú ulicu prídeme s prázdnymi rukami, ak sme predtým v tichom rozhovore s Bohom neprosili Pána dejín, aby nás on viedol a on inšpiroval. Pane, na pochode za život kráčaj s nami, buď našou silou, napĺňaj nás svojou láskou.

 

 1. nedeľa cez rok:

Tým, ktorí sú vidinou kariéry a rýchleho mediálneho úspechu pokúšaní riediť Ježišovo učenie v mene pochybnej politickej korektnosti, všetkým tým Ježiš v dnešnom evanjeliu odkazuje: nefalšujte moje učenie, ktoré nie je o pohodlnej ceste do širokej brány! Vstupujte úzkou bránou náročnej pravdy o nedotknuteľnosti života, ktorý nie je súkromnou hračkou človeka, ale posvätným darom Stvoriteľa. Darom, za ktorý sa oplatí nasadiť aj kráčajúc proti prúdu, a tak trpieť, ba aj obetovať vlastný život.

 

 1. nedeľa cez rok:

Nech nás neznechucuje, že niektorí ľudia nesúhlasia s našimi aktivitami na obranu života. Veď sám Ježiš v dnešnom evanjeliu predpovedal, že pri jeho hlásaní dôjde nevyhnutne aj ku vzťahovému rozdeleniu, ba že aj najbližší príbuzní sa postavia proti sebe. To nie je nič iné ako test. Skúša hĺbku nášho presvedčenia, hĺbku a zrelosť našej motivácie angažovať sa za život, aj za ten skrytý život človeka pred narodením.

 

 1. nedeľa cez rok:

V biblických čítaniach tejto nedele sme viackrát počuli výzvu „bdejte!“. Už vyše 500 rokov je tento výraz súčasťou nášho slovníka a vyjadruje najmä „prebudenie“ a „pozornosť“. Potreba bdelosti sa týka aj základných tém života, najmä vtedy, keď je život ohrozený. Preto sa prebuďme do plnej tvrdej pravdy o útokoch na život, potom buďme trvale pozorní voči všetkým možnostiam život akokoľvek zachraňovať.

 

 1. nedeľa cez rok:

V Evanjeliu tejto nedele zaznieva z Božích úst radikálne slovo „blázon!“. Takto Boh označuje človeka, ktorý sa sám pokladá za boha a jeho najvyššou hodnotou je pocit istoty z majetku a pôžitky tela pod heslami Odpočívaj! Jedz! Pi! Hoduj! Takýto kult tela je súčasťou nepriateľského postoja voči životu, lebo krehkosť počatého i vyhasínajúceho života nezapadá do jeho logiky, veď poukazuje na pominuteľnosť pozemskej existencie človeka.

 

 1. nedeľa cez rok:

Ježiš nás v Evanjeliu tejto nedele učí modliť sa Otčenáš, a v ňom aj konkrétne prosiť o príchod Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo sa naplno realizuje vtedy, keď Ježiša Kráľa uznáme za Pána nášho života a všetko čo konáme, túžime konať podľa jeho vôle. Národný pochod za život je konkrétnym prejavom uznania a vyznania Božej zvrchovanosti nad každým životom v každej jeho fáze.

 

 1. nedeľa cez rok:

Mária a Marta v Evanjeliu tejto nedele predstavujú dynamiku a stabilitu nášho života. Marta sa hýbe, koná, komunikuje a obsluhuje. Mária sedí, spočíva a počúva Ježiša. Dynamika bez vnútornej stability, načerpanej z modlitby, je odbrzdená a nebezpečná. Stabilita bez následnej dynamiky je akoby nedotiahnutá a nerealizovaná, je ako viera bez skutkov. Modlitba, rozhovor s Bohom je predpokladom každej zmysluplnej aktivity. Preto má aj KRÁČANIU v záujme ochrany života predchádzať KĽAČANIE pred Bohostánkom, kde je prítomný Ježiš a jeho trvalé pozvanie: bezo mňa nedokážete nič…

 

 1. nedeľa cez rok:

Milosrdný samaritán si v evanjeliu tejto nedele zraneného človeka nielen všimne, ale sa pri ňom zastaví a konkrétne sa oňho postará. Nestačí si teda problémy okolo nás iba všimnúť, ale pre ich vyriešenie treba aj niečo konkrétne urobiť. Národný pochod za život je pozvaním stať sa samaritánmi aj voči tým najbezbrannejším, voči najmenším z nás.

 

 1. nedeľa cez rok:

V evanjeliu tejto nedele nás Ježiš pozýva, aby sme nestrácali vnútorný pokoj ani v situácii, keď zažijeme nesúhlas či odmietnutie. Čím hlbšie sme presvedčení o správnosti našich postojov a nášho počínania, s tým väčším pokojom vieme vydávať svedectvo o pravde slovom aj konaním. Na „Pochod za život“ v nedeľu 22. septembra vykročíme s hlbokým pokojom, lebo sme motivovaní pevným presvedčením o posvätnosti každého ľudského života v každej jeho fáze.

 

 1. nedeľa cez rok:

Ježiš nás túto nedeľu posiela zvestovať Božie kráľovstvo. Kráľovstvo sa naplno stáva kráľovstvom v prítomnosti kráľa, Ježiša Krista. Kráľovstvo sa stáva naplno kráľovstvom vtedy, keď ho uznávame za najvyššiu autoritu a podľa toho aj konáme v každodennom živote. Ježiš zomrel, aby dal život, preto keď pochodujeme za život, myslíme aj na plnosť života v Ježišovi Kristovi. A Ježiš hovoril aj o deťoch, ktoré požehnával, objímal, volal k sebe. Akoby už v jeho gestách a slovách bolo zakódované heslo tohoročného pochodu za život: za najmenších z nás.

 

 1. nedeľa cez rok:

Cez dnešné evanjelium sa Ježiš pýta každého jedného z nás počas celých dejín: za koho ma pokladáš ty? To nie je teoretická otázka, po ktorej sa čaká teoretická odpoveď. To, čo si myslíme o Ježišovi, za koho ho pokladáme – to vyjadrujeme skutkami, konaním, aktivitami nášho života, aj svedectvom v jednotlivých okolnostiach spoločenského života. Kto vykročí na Národný pochod za život, ten tiež vyjadruje, za koho pokladá Ježiša. Za Zvrchovaného Pána dejín, vrátane vlastných osobných dejín, za Pána každého jedného ľudského života, za záchrancu ľudského pokolenia. Za Božieho syna, ktorý požehnáva rodiny, požehnáva deti, požehnáva matky i otcov, lebo ľudský život a dôstojnosť človeka je čosi posvätné a nedotknuteľné.

 

Myšlienka k Pochodu za život: Najsvätejšej Trojice:

Ježišov prísľub v evanjeliu tejto nedele je fascinujúci: Duch Svätý nás bude počas celých dejín uvádzať do “plnej pravdy”. “Plná pravda”, to je pravda pre realizačnú úroveň nášho života, je to Božia nadčasová pravda – o okolnostiach prítomného okamihu z Božej perspektívy. Je to nielen diagnóza, ale aj pravda o najlepšej liečbe, ktorá vedie ku skutočnému uzdraveniu. Prosme o vyliatie Božieho Ducha aj na účastníkov septembrového Národného pochodu za život, aby svojim svedectvom slúžili “plnosti pravdy” o nedotknuteľnej dôstojnosti každého človeka.

 

Myšlienka k Pochodu za život na Slávnosť zoslania Ducha Svätého:

Duch Svätý je Duch tvorivý, ktorý všetko udržuje v existencii. Ježiš nám sľúbil aktualizačné pôsobenie Ducha Svätého,ktorý nás ako Duch pravdy v každej chvíli „tvorí“ tým, že nás „vyučí všetkej pravde“. Na riešenie problémov každej doby, vrátane našej modernej éry, je Duch pripravený pomáhať ľuďom s otvoreným srdcom, aby Božiu pravdu o človeku aj spoločnosti premieňali na konkrétne skutky v konkrétnych okolnostiach života. Pochod za život je jednou z odpovedí na výzvy modernej doby, na otázku nedotknuteľnosti a posvätnosti každej ľudskej osoby.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Myšlienka k Pochodu za život – prvé čítanie 7. veľkonočnej nedele:
Keď svätý Štefan zomiera, vníma otvorené nebo, odovzdáva sa Ježišovi a súčasne sa modlí za tých, čo mu siahajú na život. Vnímanie účinnej Božej prítomnosti nám dáva silu k jednoznačnosti v postojoch a zároveň silu milosrdne odpúšťať oponentom, ktorí tvrdo útočia. Ani septembrový pochod za život neodsudzuje nikoho, je pozvaním pre všetkých angažovať sa za život. Pápež František pred niekoľkými dňami ďakoval tým, čo zápasia o každý jeden ľudský život – vrátane života chorých detí. Pápež zdôraznil, že potrat nie je NIKDY, NIKDY riešením.

 

Myšlienka k Pochodu za život – Evanjelium 6. veľkonočnej nedele:
Ježiš v Evanjeliu dnešnej nedele sľubuje, že Boh Stvoriteľ pošle Ducha Svätého Tešiteľa, ktorý nás „naučí všetko“ a ktorý nám „pripomenie všetko“, čo povedal. Čiže Duch Svätý bude počas celých dejín ľudskej civilizácie aktualizovať Ježišovo posolstvo pre výzvy konkrétnej modernej doby.Do tohto prísľubu sme teda tu a teraz zahrnutí všetci. Jednou z výziev našej doby je relativizácia hodnoty ľudského života. Je to výzva, ktorá si vyžaduje od nás odpoveď. Tou môže byť aj naše zapojenie sa do Národného pochodu za život, za najmenších z nás, aby sme tvorivému Duchu pomáhali dotvárať tento moderný svet podľa najpôvodnejšieho Božieho projektu.

 

Myšlienka k Pochodu za život – 5. Veľkonočná nedeľa:
Ježiš v dnešnom evanjeliu nazýva svoje prikázanie lásky prikázaním „novým“. Ani dnes nemôžeme povedať, že hoci to odznelo ďaleko a dávno, že by to už bolo prikázanie „staré“. Ono je vždy nové, lebo obnovuje spoločenský život aj individuálne medziľudské vzťahy. Je vždy nové popri neustálom sklone upadať do starého hriechu sebalásky a uzavretosti voči druhým. Novozákonné prikázanie lásky ku každému človeku je vlastne pozitívnym prerozprávaním stále platného “Nezabiješ”. Pochod je prejavom takejto lásky. Pre niektorých je však Pochod za život podujatím zbytočným. Ale v logike obnovenej, oživenej lásky je stále výzvou uskutočňovať toto nové prikázanie lásky na všetkých úrovniach života, voči všetkým ľuďom v ktorejkoľvek fáze ich života. A o tých najbezbrannejších bude aj tohoročný Pochod za život, „za najmenších z nás“.

 

Myšlienka k Pochodu za život – 4. Veľkonočná nedeľa:
V dnešnom evanjeliu nás Ježiš nazýva ovcami. Ale aby bolo jasné, že nie sme anonymné stádo nemých tvárí, hneď dodáva, že „počúvame jeho hlas“. A počúvanie je vecou individuálnej komunikácie, osobnej otvorenosti a záujmu rozumnej a slobodnej bytosti. A teda aj keď na Pochode za život vytvoríme zástup a naozaj to bude masová akcia, predsa tam prinesieme svoje osobné a zvnútornené presvedčenie. Presvedčenie, že hájiť život aj tých najmenších je vecou prvoradého významu. A keď sa potom rozídeme, v individuálnej evanjelizácii budeme naďalej počúvať Ježišov hlas a tento hlas „rozmeníme na drobné“ v mozaike každodenných kontaktov.
Myšlienka k Pochodu za život – 3. Veľkonočná nedeľa:
„Vo vete apoštola Petra, ktorý sa v dnešnom evanjeliu rozhodol, že znova „ide loviť ryby“, je kus znechutenosti, letargie a pesimizmu. Po golgotských udalostiach rezignoval – rozhodnutý vrátiť sa do pôvodného povolania. Peter je modelom malomyseľného človeka, ktorého prvotná horlivosť akoby vyhasla. Znechutenie vždy hrozí uprostred kríz, výsmechu a nepochopenia. A to každému, kto zápasí o pravé hodnoty. Uprostred ironických narážok, že sme posadnutí iba niektorými témami, by aj nás kresťanov mohlo pokúšať vzdať to a pohodlne sa usadiť ku starej nekonfliktnej udici. Dovoľme spolu s Petrom, aby sa nás víťazný Ježiš dotkol ako kedysi tých chromých a malomocných: vstaň z letargie a choď, vykroč. Aj na pochod za život, za najmenších z nás.“

S prianím požehnaných dní Veľkonočného obdobia + Jozef Haľko